آخرین اخبار
نخستین جشنواره فیلم شاهنامه

پایان نامه ها-بخش دوم

25-عنوان: سير تاريخي وندهاي زبان فارسي و كاركرد آن در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: ابراهيمي، قربانعلي

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: پيشوندها | پسوندها | شاهنامه فردوسي | وندها | زبان فارسي | ايران باستان

استاد راهنما: دستغيب‌بهشتي، محمودرضا

دانشگاه: دانشگاه شيراز

دانشکده: دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1373

 

 

 

 

________________________________________

 

26-عنوان: شايست ، نشايست در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: مرتضوي، حسين

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شعرفارسي | فردوسي، ابوالقاسم | شاهنامه فردوسي | خوبي | بدي

استاد راهنما: رستگار، منصور

دانشگاه: دانشگاه شيراز

دانشکده: دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1372

 

 

 

________________________________________

 

27-عنوان: انديشه‌هاي سياسي در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: كاوه‌پيشقدم، محمدكاظم

موضوع ها: حقوق و علوم سياسي | علوم انساني

کليدواژه ها: انديشه‌هاي سياسي | فره | اسلام | شاهنامه فردوسي | فردوسي، ابوالقاسم | شعوبيه

استاد راهنما: باوند، داود

دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده: دانشكده علوم سياسي و معارف اسلامي

سال اخذ مدرک: 1372

 

 

 

________________________________________

 

29-عنوان: قهرمانان شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: جهانگيري، علي

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي | قهرمانان شاهنامه فردوسي | فردوسي-ابوالقاسم

دانشگاه: دانشگاه تبريز

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1366

 

 

 

________________________________________

 

30-عنوان: نكوهش شاهان در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: طالعي‌قره‌قشلاقي، محبوب

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: فردوسي-ابوالقاسم | شاهنامه فردوسي

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

سال اخذ مدرک: 1365

 

31-عنوان: اسطوره اسفنديار در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: صابر، فرهاد

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: فردوسي، ابوالقاسم | زردشت | شعر فارسي | اسطوره | اسفنديار(شاهنامه) | شاهنامه فردوسي(كتاب)

استاد راهنما: دزفوليان، محمدكاظم

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1375

 

 

 

________________________________________

 

 

 

 

 

32-عنوان: جهانبيني حكيم ابوالقاسم فردوسي و هومر و اعتقادات و صفات قهرمانان شاهنمامه و “ايلياد و اديسه”)

نام دانشجو: ابراهيمي‌فر، مريم

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: ايلياد(كتاب) | اسطوره | اوديسه(كتاب) | فردوسي، ابوالقاسم | شاهنامهء فردوسي(كتاب) | هومر

استاد راهنما: صادقيان، محمدعلي

دانشگاه: دانشگاه يزد

دانشکده: دانشكده زبان و ادبيات فارسي

سال اخذ مدرک: 1375

 

 

 

________________________________________

 

34-عنوان: شكست و پيروزي و اميد و نااميدي در شاهنامهء حكيم فردوسي و ارتباط آنها با يكديگر

نام دانشجو: قنبري، كورش

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: فردوسي، ابوالقاسم | شاهنامه فردوسي (كتاب) | شعر

استاد راهنما: سجادي، علي‌محمد

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1375

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

35-عنوان: گزارش داستان سياوش از شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: حقيقي، مرتضي

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي | سياوش (فرزند كيكاووس)

استاد راهنما: معين، مهدخت

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائي

دانشکده: دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي

سال اخذ مدرک: 1375

 

36-عنوان: هنر داستان‌پردازي فردوسي در داستان سياوش

نام دانشجو: جعفري، اسدالله

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: سياوش (داستان) | فردوسي، ابوالقاسم | هنر

استاد راهنما: صرفي، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1378

 

 

 

________________________________________

 

37-عنوان: صور گوناگون اغراق در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: كاتبي، فريبا

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: اغراق | شاهنامه (كتاب ) | فردوسي، ابوالقاسم

استاد راهنما: طالبيان، يحيي

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1377

 

 

 

________________________________________

 

38-عنوان: دعا و مناجات در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: خوشه‌چين، حجت

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: دعا | شاهنامه فردوسي (كتاب )

استاد راهنما: دزفوليان، كاظم

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1378-1379

 

 

 

________________________________________

 

 

 

 

39-عنوان: فرهنگ كنايات شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: لاري دشتي، اسدالله

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه(كتاب ) | شعر فارسي | فردوسي، ابوالقاسم

استاد راهنما: صرفي، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1378

 

40-عنوان: بررسي موسيقي شعر در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: نقوي، نقيب

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: موسيقي | شعر | شاهنامه فردوسي (كتاب)

استاد راهنما: شفيعي‌كدكني، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1376

 

 

 

________________________________________

 

41-عنوان: قرآن در شاهنامه تاثيرپذيري فردوسي از كلام‌الله مجيد

نام دانشجو: جليلي، محمود

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: قرآن | شاهنامه فردوسي (كتاب)

استاد راهنما: علوي‌مقدم، محمد

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي

سال اخذ مدرک: 1373

 

 

 

 

________________________________________

 

42-عنوان: گستره كاربردهاي واژگان كيهاني در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: طبسي، حميد

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: فردوسي، ابوالقاسم | ستاره‌شناسي | واژگان | شعر فارسي | شاهنامه فردوسي (كتاب)

استاد راهنما: ياحقي، محمدجعفر

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1376

 

 

 

 

 

________________________________________

 

43-عنوان: مقايسه خسرو و شيرين فردوسي و نظامي

نام دانشجو: پيرحياتي، اشرف

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: بررسي تطبيقي | شعر فارسي | خسرو و شيرين (كتاب) | فردوسي، ابوالقاسم | نظامي، الياس‌بن‌يوسف

استاد راهنما: سلمي

دانشگاه: دانشگاه شهيد چمران اهواز ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1377

 

 

 

________________________________________

 

43-عنوان: موعظه و حكمت در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: نيكداراصل، محمدحسين

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه (كتاب) | حكمت | موعظه | فردوسي، ابوالقاسم

استاد راهنما: افراسيابي، غلامرضا

دانشگاه: دانشگاه شيراز ، دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1378

 

 

 

 

44-عنوان: ساختار اوصاف اشخاص در بخش پهلواني شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: شفيع نسب، شعبان

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي | پهلواني | ايران باستان

استاد راهنما: طالبيان، يحيي

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1380

 

 

 

________________________________________

 

45-عنوان: پيشگويي در شاهنامه حكيم فردوسي

نام دانشجو: ميرزا نيكنام، حسين

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي | فردوسي، ابوالقاسم | شعر فارسي | پيشگويي

استاد راهنما: صرفي، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1380

 

 

 

________________________________________

 

46-عنوان: بررسي اشعار شاهنامه فردوسي در آثار منثور تا قرن هشتم – راحه الصدور، سندباد نامه ، ترجمه تاريخ يميني ، تاريخ جهانگشاي ، مرزبان نامه ، تاريخ وصاف ، جامع التواريخ ، تاريخ گزيده

نام دانشجو: كلانتري، حسن

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شعر فارسي | شاهنامه فردوسي | فردوسي ، ابوالقاسم

استاد راهنما: ماهيار، عباس

دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1380

 

 

 

________________________________________

 

47-عنوان: تحليل گرشاسب نامه اسدي و مقايسه برخي از مضامين آن با شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: قرباني مقدم، غلامرضا

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي(كتاب ) | گرشاسب نامه(كتاب) | بررسي تطبيقي | فردوسي، ابوالقاسم | اسدي ، علي بن احمد

استاد راهنما: صادقيان، محمدعلي

دانشگاه: دانشگاه يزد

دانشکده: مجتمع علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1377

 

 

 

________________________________________

 

48-عنوان: بررسي عناصر تجسمي در شاهنامه فردوسي/ موضوع طرح عملي : صحنه اي از شاهنامه ( رزم رستم با اشكبوس)

نام دانشجو: شبيري معالي، علي اصغر

موضوع ها: هنر | نقاشي

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي(كتاب) | فردوسي، ابوالقاسم | تجسم

استاد راهنما: آيت اللهي، حبيب الله

دانشگاه: دانشگاه شاهد

دانشکده: دانشكده هنر

سال اخذ مدرک: 1380

 

 

 

 

 

________________________________________

 

49-عنوان: بررسي عنصر رنگ و جلوه هاي آن در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: احمديان، ليلا

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: رنگ | شاهنامه (كتاب ) | فردوسي، ابوالقاسم

استاد راهنما: حسن لي، كاووس

دانشگاه: دانشگاه شيراز، دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1381

 

 

 

 

 

50-عنوان: چهره هاي مظلوم در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: قرباني، غلامعلي

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه(كتاب ) | مظلوميت | چهره داستاني

استاد راهنما: صادقيان، محمدعلي

دانشگاه: دانشگاه يزد، دانشكده زبان و ادبيات فارسي

سال اخذ مدرک: 1378

 

51-عنوان: بررسي زبان شناختي حماسه رستم و سهراب فردوسي

نام دانشجو: كمپاني زارع، فاطمه

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: رستم و سهراب(كتاب) | زبان‌شناسي | حماسه | فردوسي، ابوالقاسم | شاهنامه(كتاب)

استاد راهنما: يارمحمد، لطف الله

دانشگاه: دانشگاه شيراز، دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1381

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

52-عنوان: ريشه‌يابي توتم در شاهنامه فردوسي و گرشاسب‌نامه اسدي و مقايسه آن با ايلياد و اوديسه هومر

نام دانشجو: زنديه، معصومه

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: شريفيان، مهدي

دانشگاه: دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

________________________________________

 

53-عنوان: مقايسه بين ويژگيهاي قهرماني رستم و شاه سيف در دو اثر حماسي: شاهنامه فردوسي و سيره الملك سيف بن ذي يزن

نام دانشجو: البكور، مصطفي

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: نيكوبخت، ناصر

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1382

 

 

 

________________________________________

 

54-عنوان: مقايسه ي روايات مربوط به فريدون و منوچهر در شاهنامه ي فردوسي با متون تاريخي تا قرن هفتم (ه.ق)

نام دانشجو: دهقاني، هوشمند

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي

استاد راهنما: جوكار، نجف

دانشگاه: دانشگاه شيراز

سال اخذ مدرک: 1382

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

55-عنوان: مقايسه شاهنامه فردوسي با تاريخ غررالسير معروف به كتاب غرراخبار ملوك الفرس و سيرهم

نام دانشجو: صمدي ملايوسفي، اسماعيل

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: فردوسي، ابوالقاسم | حماسه | غررالسير | اسطوره | كيومرث | شاهنامه

استاد راهنما: پاشا اجلالي، امين

دانشگاه: دانشگاه تبريز ، دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي ، گروه زبان و ادبيات فارسي

سال اخذ مدرک: 1383

 

 

 

 

 

56-عنوان: آرمان دادخواهي و ظلم ستيزي در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: خليلي، حسين

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي (كتاب ) | فردوسي، ابوالقاسم | بررسي ادبي | ظلم ستيزي | دادخواهي

استاد راهنما: سجادي، عليمحمد

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1379

 

57-عنوان: تحول انديشه ايرانشهري پس از ورود اسلام به ايران (با اتكاء به آراء فردوسي، خواجه نظام الملك طوسي و شيخ شهاب الدين سهروردي)

نام دانشجو: رستم وندي آغميوني، تقي

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: قادري، حاتم

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس.دانشكده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1383

 

 

 

________________________________________

 

58-عنوان: بررسي ساختار واژگان شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: رام، مژگان

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: عاصي، مصطفي

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.پژوهشكده زبانشناسي همگاني

سال اخذ مدرک: 1382

 

 

 

________________________________________

 

59-عنوان: بررسي تطبيقي عناصر شگفت در بخشهائي از شاهنامه فردوسي و برخي از رمانهاي حماسي كرتين دوتروا

نام دانشجو: آقانباتي، سيما

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: خطاط، نسرين

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي

سال اخذ مدرک: 1384

 

 

 

________________________________________

 

60-عنوان: كوه و جلوه هاي اساطيري ان در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: جعفري كمانگر، فاطمه

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: مدبري، محمود

دانشگاه: دانشگاه ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1382

 

 

 

________________________________________

 

61-عنوان: بررسي ويژگيها و جلوه هاي دنيا در نگاه فردوسي

نام دانشجو: كيخا، ابراهيم

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: صرفي، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان.دانشكده ادبيات و علوم انساني.گروه زبان و ادبيات فارسي

سال اخذ مدرک: 1381

 

 

 

 

 

 

 

 

62-عنوان: مولفه هاي هويت فرهنگي ايرانيان در شاهنامه ي فردوسي

نام دانشجو: رمضانيان سياهكلرودي، باقر

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: صرفي، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان.دانشكده ي ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1383

 

 

 

________________________________________

 

63-عنوان: بررسي تشبيه در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: محمودي، توكل

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: درگاهي، محمود

دانشگاه: دانشگاه زنجان.دانشكده علوم انساني.گروه زبان و ادبيات فارسي

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

64-عنوان: تاثير انديشه هاي زرواني برشعر رودكي، فردوسي و خيام

نام دانشجو: زارعي، محمد

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: رضوانيان، فدسيه

دانشگاه: دانشگاه مازندران.دانشكده علوم انساني و اجتماعي

سال اخذ مدرک: 1385

 

65-عنوان: خرد و خردورزي در شاهنامه‌ي فردوسي

نام دانشجو: هوزياري، عبدالحكيم

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: غني‌پور ملكشاه، احمد

دانشگاه: دانشگاه مازندران.دانشكده‌ي علوم انساني و اجتماعي

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

66-عنوان: عشق در شاهنامه فردوسي و مقايسه آن با ايلياد و اوديسه هومر

نام دانشجو: ابراهيمي دهقان‌پور، شهناز

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: هاشميان، ليلا

دانشگاه: دانشگاه بوعلي سينا همدان.دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

67-عنوان: بررسي كنايه در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: هوشيار، عيوض

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: فردوسي، ابوالقاسم | شاهنامه (كتاب) | استعاره | شعر فارسي | ضرب‌المثل | كنايه (بع)

استاد راهنما: مقصودي، نورالدين

دانشگاه: دانشگاه تبريز ، دانشكده ادبيات فارسي و زبان‌هاي خارجي

سال اخذ مدرک: 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68-عنوان: نقد وبررسي داستانهايي چند از شاهنامه فردوسي براساس موازين داستان نويسي نوين

نام دانشجو: سلاطي، زهرا

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: عناصر داستان+نقدوبررسي+شاهنامه

استاد راهنما: منيري، حجت الله

دانشگاه: آزاد اسلامي واحدبروجرد-دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1362

 

69-عنوان: تحليل و بررسي خواب و رويا در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: سيدان، سيد هاشم

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: تحليل و بررسي خواب و رويا در شاهنامه فردوسي

استاد راهنما: اردلان جوان، سيد علي

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

سال اخذ مدرک: 1362

 

 

 

________________________________________

 

70-عنوان: تحليل و بررسي خواب و رويا در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: سيدان، سيد هاشم

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: تحليل و بررسي خواب و رويا در شاهنامه فردوسي

استاد راهنما: اردلان جوان، سيد علي

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

سال اخذ مدرک: 1362

 

 

 

________________________________________

 

71-عنوان: جايگاه اسطوره هاي شاهنامه فردوسي درگفتگوي تمدنها

نام دانشجو: مهرابي، مهين

موضوع ها: آبخيزداري | هنر

کليدواژه ها: اسطوره

استاد راهنما: حاجيان، فردوس

دانشگاه: آزاد اسلامي-دانشکده هنر ومعماري-گروه پژوهش هنر

سال اخذ مدرک: 1379

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

72-عنوان: بررسي نيرنگ و خدعه در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: صحرايي، قاسم

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي نيرنگ خدعه

استاد راهنما: مصفا، مظاهر

دانشگاه: دانشگاه تهران،ادبيات وعلوم انساني،زبان و ادبيات فارسي

سال اخذ مدرک: 1377

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

73-عنوان: مايه هاي ديني و عرفاني در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: گودرزي، مرتضي

موضوع ها: الهيات و معارف اسلامي | علوم انساني

کليدواژه ها: دين پزوهي – جهان بيني – جهان شناسي – انسان شناسي – فرجام شناسي – اسطوره – پديدارشناسي ديني – خرد – فره ايزدي – ارزشهاي ديني – ضد ارزشها – روايات ديني – مناسك و آيين هاي ديني – نيايش – سوگند – تشريفات ديني – عرفان – شخصيت شناسي

استاد راهنما: مهدي زاده، علي

دانشگاه: دانشگاه تهران / دانشكده الهيات / گروه اديان و عرفان

سال اخذ مدرک: 1377

 

 

 

 

 

74-عنوان: بررسي اشعار تعليمي در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: بلاغي اينالو، علي

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي (كتاب) | شعر تعليمي | ادبيات فارسي | داستان

استاد راهنما: نجفدري، حسين

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشكده زبان و ادبيات فارسي

سال اخذ مدرک: 1382

 

 

 

________________________________________

 

75-عنوان: تاثير شاهنامه فردوسي بر آثار اخوان ثالث در حوزه سبك شناسي، داستان پردازي و روايات اساطيري

نام دانشجو: مرشدي، هانيه

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

دانشگاه: دانشگاه تهران

سال اخذ مدرک: 1385

 

76-عنوان: رسوم خانوادگي و اجتماعي در شاهنامه فردوسي (دوره پهلواني)

نام دانشجو: دهقان شيري، معصومه

موضوع ها: – | علوم انساني

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: علامي مهماندوستي، –

دانشگاه: دانشگاه الزهراء.دانشكده ادبيات، زبانهاي خارجي و تاريخ

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

77-عنوان: تداعي معاني و افكار در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: خوارزمي، حميدرضا

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: صرفي، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان.دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

78-عنوان: رسوم خانوادگي و اجتماعي در شاهنامه فردوسي (دوره پهلواني)

نام دانشجو: دهقان شيري، معصومه

موضوع ها: – | علوم انساني

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: علامي مهماندوستي، –

دانشگاه: دانشگاه الزهراء.دانشكده ادبيات، زبانهاي خارجي و تاريخ

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

79-عنوان: تداعي معاني و افكار در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: خوارزمي، حميدرضا

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: صرفي، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان.دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80-عنوان: تحول داستاني و برداشت عرفاني احسن القصص در منظومه‌هاي يوسف و زليخاي (منسوب به فردوسيـ جامي و خاوري) جامع الستين و حدائق الحقايق

نام دانشجو: حسيني، زهرا

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: رياحي‌زمين، زهرا

دانشگاه: دانشگاه شيراز.دانشكده‌ي ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

________________________________________

 

81-عنوان: پيمانداري در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: پناهي، نعمت الله

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: رحيمي، مهدي

دانشگاه: دانشگاه بيرجند

سال اخذ مدرک: 1384

 

 

 

________________________________________

 

82-عنوان: ريشه يابي انديشه هاي خيامي در شاهنامه فردوسي (بخش پهلواني)

نام دانشجو: باغبان، طيبه

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: مشهدي، محمدامير

دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان.دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1386

 

83-عنوان: بررسي تطبيقي شاهنامه ي فردوسي و حماسه رامايانا و تاثير آن ها بر هنر نگارگري ايران و هند

نام دانشجو: ادهم،نيما

استاد راهنما: بلخاري قهي،حسن

دانشگاه: دانشگاه هنر – تهران

دانشکده: دانشکده هنرهاي تجسمي

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

84-عنوان: بررسي پديده‌هاي طبيعي اساطيري در شاهنامه‌ي فردوسي

نام دانشجو: مددي،غلامحسين

استاد راهنما: موسوي،سيدکاظم

دانشگاه: دانشگاه شهرکرد

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

85-عنوان: تحليل تطبيقي تراژدي لير شاه شکسپير با داستان فريدون در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: بيرانوند،ذبيح اله

استاد راهنما: خسروي شکيب،محمد

دانشگاه: دانشگاه لرستان

 

دانشکده: دانشکده ادبياتو علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

86-عنوان: بررسي آداب و رسوم ايراني و سرچشمه هاي آن در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: کرماني،عباس

استاد راهنما: قوام،ابوالقاسم ،

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87-عنوان: بررسي مقايسه اي توصيف صبح در بخش پهلواني شاهنامه ي فردوسي و ده قصيده از قصايد خاقاني شرواني.

نام دانشجو: حسني،بهجت

استاد راهنما: محمدي بدر،نرگس

دانشگاه: دانشگاه پيام نور مرکز تهران

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

88-عنوان: بررسي جامعه شناختي مصرف لوازم آراِيشي(مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد)

نام دانشجو: امين،عليرضا

استاد راهنما: حاضري،علي محمد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

دانشکده: دانشکده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

89-عنوان: بررسي و تحليل”آسمان” در شعر سبک خراساني (رودکي-فردوسي و ناصرخسرو)

نام دانشجو: کرمي چمه،يوسف

استاد راهنما: طغياني،اسحاق

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

90-عنوان: نقد و تحليل انديشه هاي شاهي آرماني در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: يزدانيان اميري،بهاره

استاد راهنما: ظهيري،بيژن

دانشگاه: دانشگاه محقق اردبيلي

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

91-عنوان: بررسي و نقد شرح هاي (خالقي مطلق،کزازي،جويني)برجلد اول شاهنامه فردوسي.

نام دانشجو: صادقي،علي

استاد راهنما: نوريان،مهدي

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

92-عنوان: جادو در شاهنامه ي فردوسي

نام دانشجو: صمصامي،منيره

استاد راهنما: حسن آبادي،محمود

دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

93-عنوان: اسطوره هاي حيواني موجود در شاهنامه فردوسي و كاربرد آن در گرافيك معاصر ايران

نام دانشجو: صفرزاده سرآسيابي،مهديه

استاد راهنما: معنوي راد،ميترا محدث،محبوبه

دانشگاه: دانشگاه الزهراء عليها السلام

دانشکده: دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

94-عنوان: نقد اسطوره اي و كاربرد آن در تحليل شاهنامة فردوسي

نام دانشجو: قائمي،فرزاد

استاد راهنما: ياحقّي،محمّد جعفر

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

________________________________________

 

95-عنوان: بيان چگونگي فصول سال در اشعار فارسي(فردوسي،نظامي،جامي)و بازتاب آن درکلام تصويري نگارگري (آثار بهزاد وهنرمندان شاخص عصر صفوي)

نام دانشجو: رنجبري،سوسن

استاد راهنما: شهرستاني،حسن صالحي پور،شهرزاد

دانشگاه: دانشگاه الزهراء عليها السلام

دانشکده: دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

________________________________________

 

96-عنوان: بيان تصويري در شاهنامه فردوسي و نقد نمود آن در شاهنامه بايسنقري

نام دانشجو: مهرابي،بهنام

استاد راهنما: مسجدي،حسين

دانشگاه: دانشگاه هنر – اصفهان

دانشکده: دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

97-عنوان: تبيين آراء تربيتي فردوسي با استناد به شاهنامه

نام دانشجو: نکوئيان،حبيب

استاد راهنما: شمشيري،بابك

دانشگاه: دانشگاه شيراز

دانشکده: دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

________________________________________

 

98-عنوان: تحليل عناصر طبيعي و ماورايي در شاهنامه فردوسي بر اساس رمز و اسطوره شناسي

نام دانشجو: قرباني،رحمان

استاد راهنما: هاشمي،مرتضي

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

99-عنوان: زير ساخت¬هاي اسطوره¬اي – حماسي آثار ادبي(با تاکيد بر شاهنامه¬ي فردوسي_ ازابتدا تا پايان پادشاهي کيخسرو_ و بانو گشسب نامه)

نام دانشجو: پرون،ابوذر

استاد راهنما: اکرمي،مير جليل

دانشگاه: دانشگاه تبريز

دانشکده: دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

 

 

 

 

100-عنوان: بررسي تطبيقي توصيف و شخصيتهاي داستاني در بيژن و منيژه فردوسي و هماي و همايون خواجه کرماني

نام دانشجو: عليرضايي،فرشته

استاد راهنما: شکري،يدالله

دانشگاه: دانشگاه ايلام

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

________________________________________

 

101-عنوان: بررسي جنبه¬هاي تمثيلي و نمادين در بخش¬هاي اساطيري و پهلواني شاهنامه¬ي فردوسي

نام دانشجو: آخوند نژاد،امرالله

استاد راهنما: صالحي مازند راني،محمد رضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

________________________________________

 

102-عنوان: رابطه راهبردهاي خودتنظيمي و اهداف پيشرفت در دانشجويان دانشگاههاي فردوسي و آزاد مشهد

نام دانشجو: تجري،اعظم

استاد راهنما: کارشکي،حسين

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده: دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

________________________________________

 

103-عنوان: مقايسه تطبيقي تحليلي حماسه هاي ايلياد و اوديسه هومر با شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: عباسي،حجت

استاد راهنما: قبادي،حسينعلي

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

________________________________________

 

104-عنوان: شيوه هاي نامه نگاري در شاهنامه ي فردوسي و بررسي جايگاه پيک در اين کتاب

نام دانشجو: ندرمحمدي،فلورا

استاد راهنما: حائري،محمد حسن

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي

دانشکده: دانشکده ادبيات

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

105-عنوان: تحليل ادبي نگاره هاي شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: ماه وان،فاطمه

استاد راهنما: ياحقي،محمدجعفر

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1389

 

106-عنوان: آيين ها و ابزارهاي جنگ در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: حسين زاده بندقيري ،مجيد

استاد راهنما: جوکار،منوچهر امامي،نصرالله

دانشگاه: دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

 

 

107-عنوان: بررسي بخش تاريخي شاهنامه‌ي فردوسي با توجه به منابع عمده‌ي تاريخي (از پادشاهي انوشيروان تا پايان پادشاهي يزدگرد سوم)

نام دانشجو: ناصرپور،ابوالحسن

استاد راهنما: جاني پور،دکتر محمدعلي

دانشگاه: دانشگاه ياسوج

دانشکده: دانشکده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

________________________________________

 

108-عنوان: بررسي و مقايسه شرح هاي خالقي مطلق،كزازي و جويني بر جلد دوم شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: فرخ نژاد،فريبا

استاد راهنما: نصراصفهاني،محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

 

 

________________________________________

 

109-عنوان: بررسي اعلان هايي با مضمون فردوسي و شاهنامه از سال 70 تا 88 در ايران

نام دانشجو: نيکنام،الميرا

استاد راهنما: قاضي زاده،خشايار کريمي،ويدا

دانشگاه: دانشگاه شاهد

دانشکده: دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

110-عنوان: بررسي و سنجش چهره‌شناختي شخصيت‌هاي شاهنامه فردوسي با ايلياد و اديسه وانه‌ايد ويرژيل

نام دانشجو: نريماني،اسفنديار

استاد راهنما: كزازي،ميرجلال الدين ،

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي

دانشکده: دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

111-عنوان: تحليل و بررسي عشق در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: كمالوند،ليلي

استاد راهنما: ركني،محمد امين

دانشگاه: دانشگاه پيام نور

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

________________________________________

 

112-عنوان: ساختار سياسي شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: علي‌اصغري،محمود

استاد راهنما: مالمير،تيمور

دانشگاه: دانشگاه کردستان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113-عنوان: بررسي و مقايسه خسرو و شيرين فردوسي و نظامي

نام دانشجو: جعفريان،پروين

استاد راهنما: سبحاني،توفيق

دانشگاه: دانشگاه پيام نور

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1381

 

 

 

________________________________________

 

114-عنوان: بازتاب فرهنگ ايراني در شاهنامه ي فردوسي

نام دانشجو: آذرپيرا،علي اصغر

استاد راهنما: شريفيان،مهدي

دانشگاه: دانشگاه بوعلي سينا – همدان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

________________________________________

 

115-عنوان: تاثير زروانيزم در شاهنامه فردوسي و قصايد ناصر خسرو

نام دانشجو: عسگري رابري،سكينه

استاد راهنما: قافله‌باشي،اسماعيل

دانشگاه: دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) – قزوين

دانشکده: دانشکده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1387

 

 

 

________________________________________

 

116-عنوان: بررسي مقابله اي ترجمه استعارات رنگ در دو ترجمه انگليسي از شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: شباني،انوشه

استاد راهنما: پيرنجم الدين،حسين

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده زبانهاي خارجي

سال اخذ مدرک: 1387

 

 

 

________________________________________

 

117-عنوان: آيين‌هاي پهلواني و رزم در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: مرجع زاده،سعيد

استاد راهنما: مدبري،محمود

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1387

 

118-عنوان: آسمان و كاركردهاي آن در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: محمدي،زهره

استاد راهنما: مدبري،محمود

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1387

 

 

 

________________________________________

 

119-عنوان: كيخسرو در اوستا،‌ متون پهلوي و شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: اميريان،خاطره

استاد راهنما: قلعه خاني،گلنار

دانشگاه: دانشگاه شيراز

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1387

 

 

 

 

 

 

 

120-عنوان: هفت جانور اسطوره اي در منظومه هاي حماسي ملي ايران با تکيه بر شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: رضائي اول،مريم

استاد راهنما: شاميان ساروکلائي،دکتر اکبر

دانشگاه: دانشگاه بيرجند

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

________________________________________

 

121-عنوان: صورخيال در شاهنامه‌ي فردوسي

نام دانشجو: موسوي،رسول

استاد راهنما: پشت‌دار،علي محمّد

دانشگاه: دانشگاه پيام نور مرکز تهران

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

122-عنوان: سيماي خدا درشاهنامه فردوسي

نام دانشجو: عربشاهي کاشي،الهام

استاد راهنما: شجري،رضا

دانشگاه: دانشگاه کاشان

دانشکده: دانشکده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

123-عنوان: مقايسه تطبيقي رستم و سهراب فردوسي و اديپ شهريار سوفوكل

نام دانشجو: محمدصالحي داراني،حسين

استاد راهنما: فرزاد،عبدالحسين ،

دانشگاه: دانشگاه پيام نور مرکز تهران

دانشکده: پژوهشکده ادبيات

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

124-عنوان: مقاله شناسي توصيفي- انتقادي فردوسي و شاهنامه براساس فهرست مقالات ايرج افشار تا پايان دفتر پنجم

نام دانشجو: سيديزدي،زهرا

استاد راهنما: ياحقي،محمدجعفر ،

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1387

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

125-عنوان: تحليل و بررسي آراء فلسفي ايراني پيش از اسلام در شاهنامه فردوسي

نام دانشجو: سهرابي،نصيرا

استاد راهنما: شفق،اسماعيل ،

دانشگاه: دانشگاه بوعلي سينا – همدان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1387

 

126-عنوان: شاهنامه

نام دانشجو: عريان، سعيد

موضوع ها: زبان‌شناسي همگاني | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1364

 

127-عنوان: جغرافياي اساطيري شاهنامه

نام دانشجو: عريان، سعيد

موضوع ها: زبان‌شناسي همگاني | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه | اساطير | جغرافياي اساطيري

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1364

 

 

 

________________________________________

 

128-عنوان: لغات وتركيبات نادر در شاهنامه با ذكر شواهد آن

نام دانشجو: تجربه‌كار، گيتي

موضوع ها: زبان‌شناسي همگاني | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه | واژگان | لغت‌شناسي

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1355

 

 

 

129-عنوان: اسكندر در شاهنامه و اسكندرنامه

نام دانشجو: پردوست، داود

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: اسكندرˆداستانˆ | شاهنامه | اسكندرنامه

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1362

 

 

 

________________________________________

 

130-عنوان: يك مطالعه عمومي در مقايسه دو داستان منظوم و داستان رستم در شاهنامه

نام دانشجو: انواري، سيدمحمود

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه | داستان رستم در شاهنامه

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1351

 

 

 

________________________________________

 

131-عنوان: مقايسه و بررسي زمينه‌هاي مشترك در شاهنامه و ايلياد

نام دانشجو: زال، بيژن

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: ايلياد | شاهنامه

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1359

 

131-عنوان: عرفان در شاهنامه

نام دانشجو: ناصري‌مشهدي، نصرت

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: عرفان | شاهنامه فردوسي

استاد راهنما: جاويدي‌صباغيان، محمد

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1370

 

 

 

 

132-عنوان: كشوادگان در پهندشت شاهنامه

نام دانشجو: باقري، بهادر

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي | فردوسي، ابوالقاسم | كشوادگان

استاد راهنما: انوري

دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1373

 

 

 

133-عنوان: رزم و بزم در شاهنامه

نام دانشجو: ابوخلف، عارف‌احمدالمسعود

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي | رزم و بزم در شاهنامه فردوسي | فردوسي-ابوالقاسم

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1358

 

 

 

134-عنوان: اصول اخلاقي در شاهنامه و ايليادو اديسه

نام دانشجو: امامي، حسن

موضوع ها: فرهنگ و تمدن | علوم انساني

کليدواژه ها: ارزش‌ها | شاهان | هومر | حماسه‌ها | فردوسي، ابوالقاسم | اوديسه (كتاب) | ايرانيان | يونانيان | زنان | شاهنامه فردوسي (كتاب) | ايلياد (كتاب) | اخلاق

استاد راهنما: طاووسي، محمود

دانشگاه: دانشگاه شيراز

دانشکده: دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1373

 

 

 

135-عنوان: تحقيق در نمادهاي مشترك حماسي و عرفاني در ادبيات فارسي با تاكيد بر شاهنامه و آثار مولوي

نام دانشجو: قبادي، حسينعلي

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: ادبيات فارسي | شاهنامه فردوسي | مثنوي مولوي (كتاب) | نماد | حماسه | عرفان

استاد راهنما: شيخ‌الاسلامي، علي

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

دانشکده: دانشكده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1375

 

 

 

________________________________________

 

136-عنوان: مباني اخلاقي در شاهنامه

نام دانشجو: كلانترهرمزي، محمدرضا

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: دين | مهمان‌نوازي | شعر فارسي | پيمان‌شكني | عيب جويي | خودپسندي | بدگويي | حسادت | دروغ | توبه | شاهنامه فردوسي | مرگ | دانش

استاد راهنما: سلمي، عباس

دانشگاه: دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشکده: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1374

 

137-عنوان: واژه‌نامه تحليلي شاهنامه بر اساس چاپ خالقي مطلق و مسكو (آتاج)

نام دانشجو: تجلي‌اردكاني، اطهر

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: زبان فارسي | فردوسي، ابوالقاسم | شعر فارسي | واژگان

استاد راهنما: افراسيابي، غلامرضا

دانشگاه: دانشگاه شيراز

دانشکده: دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1376

 

 

 

 

 

 

 

138-عنوان: واژه‌نامه تحليلي شاهنامه براساس چاپ خالقي مطلق و مسكو از “ك ” تا “ي”

نام دانشجو: مزايجاني، خليل

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي (كتاب) | واژگان تحليلي

استاد راهنما: افراسيابي، غلامرضا

دانشگاه: دانشگاه شيراز

دانشکده: دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1376

 

 

 

________________________________________

 

139-عنوان: واژه‌نامه تحليلي شاهنامه براساس چاپ خالقي مطلق و مسكو از “ص ” تا “ق”

نام دانشجو: ياوري، محمد

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: واژگان تحليلي | شاهنامه فردوسي (كتاب) | شعر

استاد راهنما: افراسيابي، غلامرضا

دانشگاه: دانشگاه شيراز

دانشکده: دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1376

 

 

 

________________________________________

 

140-عنوان: (مقايسه و بررسي داستان‌هاي اساطيري و حماسي تاريخ طبري با شاهنامه)

نام دانشجو: جواديان‌كوتنائي، رحمت

موضوع ها: علوم انساني | آبخيزداري

کليدواژه ها: حماسه | تاريخ طبري (كتاب) | شاهنامه فردوسي (كتاب) | شعر فارسي | داستان | اسطوره

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائي

دانشکده: دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي

سال اخذ مدرک: 1377

 

141-عنوان: تحليل ديدگاهها و نقد تحقيقات در حوزه شاهنامه‌شناسي (از سال 1300 تا 1370 ه.ش )

نام دانشجو: طاهري، محمد

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه (كتاب ) | نقد

استاد راهنما: خطيبي، حسين

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1380

 

 

 

142-عنوان: فرهنگ نامهاي بهمن‌نامه و تطبيق آن با شاهنامه

نام دانشجو: سنچولي، احمد

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه فردوسي (كتاب) | بهمن‌نامه (كتاب) | شخصيت تاريخي | واژگان

استاد راهنما: راشدمحصل، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1376

 

 

 

143-عنوان: بررسي ويژگيها و مطالعه تطبيقي نگاره هاي ايراني در دوران تيموري و صفوي(در شاهنامه بايسنقري-شاه طهماسبي)

نام دانشجو: لطيفيان، نارملا

موضوع ها: هنر | پژوهش هنر

کليدواژه ها: ايران | صفويه | شاهنامه شاه طهماسبي(كتاب) | شاهنامه بايسنقري(كتاب) | تيموريان | نگاره | بررسي مقايسه‌اي

استاد راهنما: شايسته فر، مهناز

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر

سال اخذ مدرک: 1381

 

 

 

 

 

144-عنوان: مقايسه انسان فرهمند در شاهنامه با ولي در مثنوي

نام دانشجو: امين دهقان، معصومه

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: انسان فره مند | فره | شاهنامه فردوسي(كتاب) | مثنوي مولوي(كتاب)

استاد راهنما: رادفر، ابوالقاسم

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

سال اخذ مدرک: 1381

 

 

 

 

 

145-عنوان: فرهنگ استعارات شاهنامه

نام دانشجو: شمس نيا، محمدامين

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: فردوسي، ابوالقاسم | شاهنامه فردوسي(كتاب) | استعاره | واژه نامه

استاد راهنما: صرفي، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1381

نسخه دیجیتال(1)

 

 

 

________________________________________

 

146-عنوان: جوانان و جوانمرگان شاهنامه

نام دانشجو: كمالي، محمود

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: جوان | مرگ | شاهنامه فردوسي (كتاب) | قهرمان | فردوسي، ابوالقاسم

استاد راهنما: نحوي، اكبر

دانشگاه: دانشگاه شيراز، دانشكده تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1382

 

147-عنوان: اغراق در حماسه – بررسي مبالغه و اقسام آن در چهار منظومه از حماسه هاي ملي ايران تا پايان قرن پنجم هجري ( شاهنامه ، گرشاسبنامه ، بهمن نامه و كوش نامه)

نام دانشجو: رهاوي عزآبادي، سعيده

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: مبالغه | شعر حماسي | حماسه | شاهنامه | گرشاسبنامه | بهمن‌نامه | كوش نامه

استاد راهنما: دزفوليان، كاظم

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1379

 

 

 

148-عنوان: مقايسه شاهنامه و گرشاسب نامه از ديدگاه سبك و ساختار زباني

نام دانشجو: جمالي، عاطفه

موضوع ها: زبان و ادبيات فارسي | علوم انساني

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: نجفدري، حسين

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1362

 

 

 

149-عنوان: تجلي بخت و تقدير در زندگي پهلوانان شاهنامه

نام دانشجو: حيدرپور، آزاده

موضوع ها: زبان‌شناسي | علوم انساني

کليدواژه ها: شاهنامه (فردوسي) | سرگذشت زندگي | تاريخ | تقدير‌گرايي | داستان | شخصيت داستاني | قهرمان

استاد راهنما: راشد محصل، محمد تقي

دانشگاه: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشكده زبانشناسي همگاني

سال اخذ مدرک: 1381

 

 

 

150-عنوان: بررسي فرهنگ تربيت بدني و ورزش در شاهنامه

نام دانشجو: بهرامي پور، بهرام

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: رمضاني نژاد، رحيم

دانشگاه: دانشگاه گيلان.دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

سال اخذ مدرک: 1384

 

 

 

151-عنوان: بررسي زباني بهرام يشت و سنجش اسطوره اي بهرام در اوستا و شاهنامه

نام دانشجو: پورمجيديان، پروين

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: منشي زاده، مجتبي

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي.دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1384

 

 

 

 

 

152-عنوان: بررسي ساختار تصويري و طراحي (ديزاين) كتب كهن شاهنامه باينسقري و هفت اورنگ جامي پروژه عملي: تصوير سازي يك متن از كتاب منطق‌الطير عطار

نام دانشجو: پورعلي اكبر، مريم

موضوع ها: هنر | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: ندرلو، مصطفي

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس.دانشكده هنر

سال اخذ مدرک: 1384

 

 

 

________________________________________

 

153-عنوان: جلوه‌هاي معاني و بيان در بخش پهلواني شاهنامه (جلد اول )

نام دانشجو: ستاري، جواد

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: نصرتي، عبدالله

دانشگاه: دانشگاه بوعلي سينا.دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1384

 

 

 

154-عنوان: شاهنامه و هويت ايراني

نام دانشجو: اميري اشكلك، مريم

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: رادفر، ابوالقاسم

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.پژوهشكده‌ي زبان و ادبيات فارسي

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

155-عنوان: بررسي تاثير ويژگي هاي ادبي شاهنامه بر نمونه هاي تصويري نقاشي ايران

نام دانشجو: حسني، صلاح الدين

موضوع ها: هنر | نقاشي

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: شيرازي، علي اصغر

دانشگاه: دانشگاه شاهد.دانشكده هنر

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

156-عنوان: هويت ايراني در شاهنامه

نام دانشجو: ابوالقيسي رودسري، فاطمه

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: علامي مهماندوستي، ذوالفقار

دانشگاه: دانشگاه الزهراء.دانشكده ادبيات، زبانها و تاريخ

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

157-عنوان: مقايسه‌ي شخصيت‌هاي مشترك اسطوره‌اي – حماسي تاريخ بلعمي و شاهنامه

نام دانشجو: عنايتي قاديكلايي، محمد

موضوع ها: علوم انساني | زبان و ادبيات فارسي

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: روحاني، مسعود

دانشگاه: دانشگاه مازندران.دانشكده‌ي علوم انساني و اجتماعي

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

 

 

 

 

 

158-عنوان: بررسي تطبيقي شخصيت هاي اساطيري – حماسي پشت ها با شخصيت هاي همانند آنها در شاهنامه

نام دانشجو: ستاري، رضا

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: كزازي، ميرجلال الدين

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي.دانشكده ي ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

159-عنوان: مقايسه حماسه سرايي در ايران و هند با تاكيد بر شاهنامه و مهابهاراتا

نام دانشجو: صديقي، عليرضا

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: قبادي، حسينعلي

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس.دانشكده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

 

 

160-عنوان: بررسي و مقايسه شخصيتهاي داستاني مشترك شاهنامه و اوستا

نام دانشجو: بابائي سرور، فاطمه

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: طاهري، محمد

دانشگاه: دانشگاه بوعلي سينا.دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

161-عنوان: آداب و رسوم از خلال بخش حماسي شاهنامه

نام دانشجو: قاسميان يادگاري، طاهره

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: رادفر، ابوالقاسم

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.مديريت تحصيلات تكميلي

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

162-عنوان: باورهاي عاميانه مرتبط با مضامين شاهنامه در شهرستان قروه

نام دانشجو: سلطاني، خالد

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

163-عنوان: شگردهاي ايجاد صوت در شاهنامه

نام دانشجو: اسحاقي، آرش

موضوع ها: ادبيات فارسي | ندارد

کليدواژه ها: شاهنامه

دانشگاه: پيام نور

سال اخذ مدرک: 1362

 

 

 

164-عنوان: سيماي جامعه در شاهنامه (با تاكيد بر بخش تاريخي)

نام دانشجو: تقي‌زاده ورزني، رضا

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: پرويزي، فرنگيس

دانشگاه: وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

 

 

 

 

165-عنوان: طبقه بندي و تحليل مضامين و بن مايه هاي حماسي – اساطيري و آييني در منظومه هاي پهلواني پس از شاهنامه

نام دانشجو: آيدنلو، سجاد

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: مشتاق مهر، رحمان

دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم آذربايجان.دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

________________________________________

 

166-عنوان: صورخيال و تاثير باورهاي باستاني در آن (در بخش اساطيري و پهلواني شاهنامه)

نام دانشجو: كريم قلي زاده، ناصر

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: عليزاده، ناصر

دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم آذربايجان.دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

 

________________________________________

 

167-عنوان: تاثير شاهنامه در ادبيات كودكان (بررسي بازنويسي‌ها و بازآفريني ‌هاي شاهنامه براي كودكان و نوجوانان)

نام دانشجو: كريمزاد، مريم

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: جلالي‌پندري، يدالله

دانشگاه: دانشگاه يزد.دانشكده زبان و ادبيات

سال اخذ مدرک: 1384

 

 

 

________________________________________

 

168-عنوان: بررسي تطبيقي نسخه هاي شاهنامه (تا پايان داستان گشتاسب)

نام دانشجو: قنواتي، جهانبخش

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: راشد محصل، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه بيرجند.دانشكده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1386

 

169-عنوان: اشعارغنايي در شاهنامه

نام دانشجو: غلامعلي‌شاهي، شعله

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: نجف‌دري، حسين

دانشگاه: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

سال اخذ مدرک: 1385

 

 

 

________________________________________

 

170-عنوان: مقايسه شخصيت هاي مشترك اسطوره اي بندهش و شاهنامه

نام دانشجو: علي اكبري ساماني، انسيه

موضوع ها: علوم انساني | –

کليدواژه ها: –

استاد راهنما: حسن پور آلاشتي، حسين

دانشگاه: دانشگاه مازندران.دانشكده علوم انساني و اجتماعي

سال اخذ مدرک: 1386

 

 

171-عنوان: بررسي آميختگي اسطوره و تاريخ در بخش مياني شاهنامه

نام دانشجو: دست برز،محمد

استاد راهنما: مالمير،تيمور

دانشگاه: دانشگاه کردستان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

172-عنوان: تحليل نسخه بدل هاي شاهنامه

نام دانشجو: عادگارصالحي،ايوب

استاد راهنما: مالمير،تيمور

دانشگاه: دانشگاه کردستان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

173-عنوان: نقد و تحليل تصاوير شعري بخش تاريخي شاهنامه و مقايسه¬ي آماري آن با بخش اساطيري و پهلواني

نام دانشجو: شادکام،داود

استاد راهنما: صالحي مازندراني،محمد رضا

دانشگاه: دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

174-عنوان: مضامين مشترک شاهنامه و اوستا

نام دانشجو: محسني،هوناز

استاد راهنما: بيات،محمد حسين

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي

دانشکده: دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

175-عنوان: زندان ،زنداني و شكنجه در شاهنامه و گرشاسب نامه

نام دانشجو: هابيل،عبدالحميد

استاد راهنما: شعبانزاده،مريم

دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

176-عنوان: بازتاب دين و فرهنگ مزدايي در شاهنامه (بررسي تطبيقي باورها،آيين ها و اندرز هاي شاهنامه با اوستا، متون پهلوي و پازند)

نام دانشجو: قاسم پور،محدثه

استاد راهنما: حيدري،حسين

دانشگاه: دانشگاه کاشان

دانشکده: دانشکده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

177-عنوان: بررسي تطبيقي تاريخ ساسانيان در شاهنامه (از يزدگرد دوم تا يزدگرد سوم)

نام دانشجو: مومني ثاني،محمد

استاد راهنما: طاهري،دکتر محمد

دانشگاه: دانشگاه بوعلي سينا – همدان

دانشکده: دانشکده علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1388

 

 

 

________________________________________

 

178-عنوان: شکار در شاهنامه

نام دانشجو: طاهري زاده،محمد حسين

استاد راهنما: مدبري،دکتر محمود

دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

سال اخذ مدرک: 1387

دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*