خانه / خبر شاهنامه / جامعه شناسی شاهنامه فردوسی منتشر شد
کلیک کنید

جامعه شناسی شاهنامه فردوسی منتشر شد

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گروه خبر : جامعه شناسی شاهنامه فردوسی منتشر شد . کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی پژوهش و نگارش دکتر مهتا بذرافکن منتشر شد . کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی ، پژوهشی است که بر بخش اسطوره ای شاهنامه صورت گرفته است. پیدایش جوامع انسانی، تقسیم کار اجتماعی، پیدایش نهادها و تفکیک نهادی ، پیدایش فرهنگ و آداب و رسوم ، اشکال مختلف خانواده ، تغییر و توسعه و جنبش های اجتماعی از جمله مواردی است…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: 4.85 ( 1 امتیازات)
0
جامعه شناسی شاهنامه فردوسی پژوهش و نگارش: دکتر مهتا بذرافکن ناشر:انتشارات ازنو / 8000 تومان پخش: باغ کتاب، کتابفروشی بزرگسال

جامعه شناسی شاهنامه فردوسی
پژوهش و نگارش: دکتر مهتا بذرافکن
ناشر:انتشارات ازنو / ۸۰۰۰ تومان
پخش: باغ کتاب، کتابفروشی بزرگسال

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گروه خبر : جامعه شناسی شاهنامه فردوسی منتشر شد . کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی پژوهش و نگارش دکتر مهتا بذرافکن منتشر شد . کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی ، پژوهشی است که بر بخش اسطوره ای شاهنامه صورت گرفته است. پیدایش جوامع انسانی، تقسیم کار اجتماعی، پیدایش نهادها و تفکیک نهادی ، پیدایش فرهنگ و آداب و رسوم ، اشکال مختلف خانواده ، تغییر و توسعه و جنبش های اجتماعی از جمله مواردی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. با وجود این که جامعه شناسی علمی جدید به شمار می رود، اما در بخش اول شاهنامه می توان همه مفاهیم فوق را بازنمایی کرد که این از شگفتی های شاهنامه به شمار می رود. کتاب از ۶ فصل تشکیل شده است، در سه فصل اول به بحثهای جامعه شناسی و تعریف مفاهیم پرداخته شده و سه فصل دوم مفاهیم ذکر شده در شاهنامه بازنمایی شده است و در قالب تفاسیر، جداول و نمودار نشان داده شده است. در فصل چهارم مفاهیم پیدایش زندگی اجتماعی، تقسیم کار اجتماعی، پیدایش نهادها و تفکیک و تمایز نهادهای اجتماع، خانواده و اشکال آن در شاهنامه فردوسی بازنمایی شده است. زندگی که همچون داستانواره ای اعجاب انگیزمملو از اتفاقات خوشایند و ناخوشایند تا به امروز بوده است. اعجاب کار فردوسی آنجاست که سیر داستانهای شاهنامه با سیر جوامع انسانی مطرح شده در نظریات امروزی همخوانی دارد. مثلا جنبش اجتماعی کاوه یک نمونه جنبش مترقی است که تمامی ارکان یک جنبش مطابق با تعاریف و شاخص های امروزی دارا می باشد. درﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ، ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺎﺟﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﯿﻮﻣﺮث و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﺰدی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎده ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺰدان اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮدوﺳﯽ درﺑﺎره ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراک، ﭘﻮﺷﺎک، ﺟﺎن ﭘﻨﺎه و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽگوید که اشاره به ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ دﺳﺘﻪﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ، ﭘﺎدﺷﺎه و در واﻗﻊ ﻣﺴﺆول و رﻫﺒﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮔﺮوﻫﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻠﻨﮓ، ﺗﻦ ﭘﻮﺷﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﮕﻪ دارد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻗﻮه ﺗﻌﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻮع ﺷﮑﺎرﭼﯽ و ﮔﺮدآورﻧﺪه ﻏﺬاﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از راه ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺣﺸﯽ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﻗﯿﻮد ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺳﺎده ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯽ یابد . جامعه شناسی شاهنامه فردوسی از سوی انتشارات ازنو به ارزش هشت هزارتومان روانه بازار شده است .

کلیک کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

کلیک کنید
باز کردن چت
باشگاه شاهنامه پژوهان
درودبرشما

اگر برای سفارش از فروشگاه باشگاه شاهنامه پژوهان پرسشی دارید پیام خود را بگذارید


با سپاس