آخرین اخبار
نخستین جشنواره فیلم شاهنامه

پایان نامه ها-بخش نخست

1-عنوان: بررسي عناصر طبيعي و ماوراءطبيعي در نبردهاي شاهنامه

نام دانشجو: بسطامي،مهناز
استاد راهنما: گراوند،علي
دانشگاه: دانشگاه ايلام
دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1389

2-عنوان: شاهنامه در ادبيات كودك و نوجوان از مشروطه تاسال 1385
نام دانشجو: جلالي،مريم
استاد راهنما: پورخالقي چترودي،مه دخت
دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد
دانشکده: دانشکده زبانهاي خارجي
سال اخذ مدرک: 1389

3-عنوان: نقد و تحليل روانشناختي شخصيت هاي شاهنامه(زال، تهمينه، رستم،و داستان رستم و سهراب)
نام دانشجو: هوشنگي،مجيد
استاد راهنما: قبادي،حسينعلي
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس
دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1388

4-عنوان: مقايسه تطبيقي نگاره هاي شاهنامه داوري و نقاشي قهوه خانه اي
نام دانشجو: هنردوست،زينب
استاد راهنما: حسيني،مهدي
دانشگاه: دانشگاه علم و فرهنگ
دانشکده: دانشکده هنر
سال اخذ مدرک: 1389

5-عنوان: بررسي نامههاي شاهنامه با تکيه بر جنبههاي روانشناسي، بلاغي و زيبايي شناسي
نام دانشجو: نيک مهر،عاطفه
استاد راهنما: صالحي مازندراني،محمدرضا جوکار،منوچهر
دانشگاه: دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشکده: دانشکده زبان و ادبيات فارسي
سال اخذ مدرک: 1388

6-عنوان: بررسي گوميچشن و ويچارشن در ازدواج هاي ايرانيان با نيرانيان در شاهنامه
نام دانشجو: حقيقي،مرضيه
استاد راهنما: ستاري،دکتر رضا
دانشگاه: دانشگاه مازندران
دانشکده: دانشکده علوم انساني و اجتماعي
سال اخذ مدرک: 1389

7-عنوان: سيماي زن در شاهنامه و رامايانا
نام دانشجو: زاهدي،سيده اکرم
استاد راهنما: صادقي تحصيلي،طاهره
دانشگاه: دانشگاه لرستان
دانشکده: دانشکده ادبيات
سال اخذ مدرک: 1389

8-عنوان: مقايسه تطبيقي تحليلي حماسه هاي ايلياد و اوديسه هومر با شاهنامه فردوسي
نام دانشجو: عباسي،حجت
استاد راهنما: قبادي،حسينعلي
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس
دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1389

9-عنوان: بررسي خويشکاري ايزدبانوان ايراني در متن هاي اسطوره اي و حماسي از عهد باستان تا سرايش شاهنامه
نام دانشجو: خسروي،سوگل
استاد راهنما: ستاري،رضا
دانشگاه: دانشگاه مازندران
دانشکده: دانشکده علوم انساني و اجتماعي
سال اخذ مدرک: 1389

10-عنوان: مقايسه ي تصويرآفريني در شاهنامه و بهمن نامه
نام دانشجو: احمدي،عاطفه
استاد راهنما: حميديان،سعيد حميديان،سعيد
دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي
دانشکده: دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي
سال اخذ مدرک: 1389

عنوان: قواعد حقوق جنگ در شاهنامه
نام دانشجو: قاسمي،اسمعيل
استاد راهنما: نجفي اسفاد،مرتضي
دانشگاه: دانشگاه پيام نور مرکز تهران
دانشکده: پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي
سال اخذ مدرک: 1389

عنوان: بررسي و تحليل نمادهاي بخش اساطيري شاهنامه
نام دانشجو: بهمني،شهرزاد
استاد راهنما: پرنيان،موسي
دانشگاه: دانشگاه ايلام
دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1389

11-عنوان: بررسي اعلان هايي با مضمون فردوسي و شاهنامه از سال 70 تا 88 در ايران
نام دانشجو: نيکنام،الميرا
استاد راهنما: قاضي زاده،خشايار کريمي،ويدا
دانشگاه: دانشگاه شاهد
دانشکده: دانشکده هنر
سال اخذ مدرک: 1389

12-عنوان: بازتاب مسايل ديني و آييني در شاهنامه و ماخذ آن(از پادشاهي گشتاسب تا پايان شاهنامه
نام دانشجو: عظيمي،نيلوفر
استاد راهنما: رادفر،ابولقاسم
دانشگاه: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
دانشکده: پژوهشکده ادبيات
سال اخذ مدرک: 1389

13-عنوان: بررسي تطبيقي نقش شكارگاه در قالي‌هاي دوره صفوي و شاهنامه تهماسبي
نام دانشجو: رحماني،مرتضي
استاد راهنما: سامانيان،صمد
دانشگاه: دانشگاه هنر اسلامي تبريز
دانشکده: دانشکده هنرهاي کاربردي
سال اخذ مدرک: 1387

14-عنوان: سنجش ادب پهلواني (در شاهنامه) و ادب شهسواري (شواليه گري) در ادبيات فرانسه
نام دانشجو: كردقراچلو،كامليا
استاد راهنما: كزازي،جلال الدين
دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي
دانشکده: دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي
سال اخذ مدرک: 1386

15-عنوان: تحليل رؤياهاي شاهنامه
نام دانشجو: آذري،مريم
استاد راهنما: انوري،حسن
دانشگاه: دانشگاه پيام نور
دانشکده: دانشکده زبان و ادبيات فارسي
سال اخذ مدرک: 1383

16-عنوان: بررسي آز و شخصيت هاي آزمند در شاهنامه
نام دانشجو: رحيمي نژاد،مهديه
استاد راهنما: باقري خليلي،علي اكبر
دانشگاه: دانشگاه مازندران
دانشکده: پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي
سال اخذ مدرک: 1386

17-عنوان: فرهنگ تحليلي واژه‌هاي رزمي شاهنامه و گرشاسب‌نامه
نام دانشجو: حسن‌زاده،محمدحسين
استاد راهنما: صادقيان،محمدعلي ،
دانشگاه: دانشگاه يزد
دانشکده: دانشکده زبان و ادبيات فارسي
سال اخذ مدرک: 1385

18-عنوان: بررسي پندارهاي عمومي در رويدادهاي غير داستاني شاهنامه
نام دانشجو: شهركي ،معصومه
استاد راهنما: حسن آبادي،محمود
دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشکده: دانشکده علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1386

19-عنوان: شاهنامه و زبان فارسي
نام دانشجو: غياث‌آبادي فراهاني ،زهرا
استاد راهنما: رادفر،ابوالقاسم
دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1386

20-عنوان: بررسي شخصيت افراسياب از اوستا تا شاهنامه
نام دانشجو: ناظم نژاد،ليلا
استاد راهنما: دستغيب بهشتي،محمودرضا ،
دانشگاه: دانشگاه شيراز
دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1387

21-عنوان: كاركردهاي اساطيري آب در شاهنامه
نام دانشجو: خداياري،خديجه
استاد راهنما: مدبري،محمود
دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1387

22-عنوان: بررسي عنصر ديو در شاهنامه
نام دانشجو: علي‌اكبري گل‌سفيد،آمنه
استاد راهنما: سرداغي،حسين
دانشگاه: دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) – قزوين
دانشکده: دانشکده زبان و ادبيات فارسي
سال اخذ مدرک: 1387

23-عنوان: بررسي عنصر عاطفه و عشق در شاهنامه تا پايان دوره اساطيري و پهلواني
نام دانشجو: ربيعي،فاطمه
استاد راهنما: واحددوست،مهوش
دانشگاه: دانشگاه اروميه
دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1386

24-عنوان: بررسي پيشگوئي‌هاي اساطيري و پهلواني در شاهنامه و گرشاسب‌نامه
نام دانشجو: شريفي قاضيجهاني،مريم
استاد راهنما: نظري،جليل ،
دانشگاه: دانشگاه شيراز
دانشکده: دانشکده علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1386

دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*