آخرین اخبار
نخستین جشنواره فیلم شاهنامه

جامعه شناسی شاهنامه فردوسی منتشر شد

جامعه شناسی شاهنامه فردوسی پژوهش و نگارش: دکتر مهتا بذرافکن ناشر:انتشارات ازنو / 8000 تومان پخش: باغ کتاب، کتابفروشی بزرگسال

جامعه شناسی شاهنامه فردوسی
پژوهش و نگارش: دکتر مهتا بذرافکن
ناشر:انتشارات ازنو / 8000 تومان
پخش: باغ کتاب، کتابفروشی بزرگسال

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گروه خبر : جامعه شناسی شاهنامه فردوسی منتشر شد . کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی پژوهش و نگارش دکتر مهتا بذرافکن منتشر شد . کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی ، پژوهشی است که بر بخش اسطوره ای شاهنامه صورت گرفته است. پیدایش جوامع انسانی، تقسیم کار اجتماعی، پیدایش نهادها و تفکیک نهادی ، پیدایش فرهنگ و آداب و رسوم ، اشکال مختلف خانواده ، تغییر و توسعه و جنبش های اجتماعی از جمله مواردی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. با وجود این که جامعه شناسی علمی جدید به شمار می رود، اما در بخش اول شاهنامه می توان همه مفاهیم فوق را بازنمایی کرد که این از شگفتی های شاهنامه به شمار می رود. کتاب از 6 فصل تشکیل شده است، در سه فصل اول به بحثهای جامعه شناسی و تعریف مفاهیم پرداخته شده و سه فصل دوم مفاهیم ذکر شده در شاهنامه بازنمایی شده است و در قالب تفاسیر، جداول و نمودار نشان داده شده است. در فصل چهارم مفاهیم پیدایش زندگی اجتماعی، تقسیم کار اجتماعی، پیدایش نهادها و تفکیک و تمایز نهادهای اجتماع، خانواده و اشکال آن در شاهنامه فردوسی بازنمایی شده است. زندگی که همچون داستانواره ای اعجاب انگیزمملو از اتفاقات خوشایند و ناخوشایند تا به امروز بوده است. اعجاب کار فردوسی آنجاست که سیر داستانهای شاهنامه با سیر جوامع انسانی مطرح شده در نظریات امروزی همخوانی دارد. مثلا جنبش اجتماعی کاوه یک نمونه جنبش مترقی است که تمامی ارکان یک جنبش مطابق با تعاریف و شاخص های امروزی دارا می باشد. درﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ، ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺎﺟﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻻري ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﯿﻮﻣﺮث و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﺰدي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎده ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺰدان اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮدوﺳﯽ درﺑﺎره ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك، ﺟﺎن ﭘﻨﺎه و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽگوید که اشاره به ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ دﺳﺘﻪﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ، ﭘﺎدﺷﺎه و در واﻗﻊ ﻣﺴﺆول و رﻫﺒﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﮔﺮوﻫﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻠﻨﮓ، ﺗﻦ ﭘﻮﺷﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﮕﻪ دارد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻗﻮه ﺗﻌﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻮع ﺷﮑﺎرﭼﯽ و ﮔﺮدآورﻧﺪه ﻏﺬاﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از راه ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺣﺸﯽ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﻗﯿﻮد ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺳﺎده ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯽ یابد . جامعه شناسی شاهنامه فردوسی از سوی انتشارات ازنو به ارزش هشت هزارتومان روانه بازار شده است .

دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*