آخرین اخبار
نخستین جشنواره فیلم شاهنامه

پیوند با ما

ارتباط با بنیانگذار , مدیر و سردبیر: کورش جوادی

koroshjavadi86@gmail.com

ارسال مقالات , جستارها , گزارش و عکس :

shahnameh_pajohan@yahoo.com

رواط عمومی :

info@shahnamehpajohan.ir

دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه